Sluiten
Bestaand TelefonieVergelijken.nl lid?

Log in met uw TelefonieVergelijken account
Wachtwoord vergeten? Vraag een nieuwe aan.

Nieuw bij TelefonieVergelijken.nl?

Algemene voorwaarden & privacy

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de door TelefonieVergelijken gecreëerde internetsite en/of pagina's de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is.
TelefonieVergelijken is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door TelefonieVergelijken gecreëerde site en/of pagina's.


TelefonieVergelijken wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen) af. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.


De site is bestemd voor het verstrekken van informatie van de gebruiker.
TelefonieVergelijken geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid TelefonieVergelijken uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.


Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van TelefonieVergelijken zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. TelefonieVergelijken is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. TelefonieVergelijken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. TelefonieVergelijken is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.Artikel 1. Definities

1.1. TelefonieVergelijken.nl is de leverancier van de Dienst.
1.2. Opdrachtgever: Alle gebruikers van de Dienst alsmede de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie TelefonieVergelijken.nl de Overeenkomst heeft gesloten.
1.3. Dienst: TelefonieVergelijken.nl stelt en houdt een platform en service voor Opdrachtgever beschikbaar waarmee Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om een uitgebreid (bedrijfs)profiel te plaatsen, middels een beheermodule, ten behoeve van de bezoekers van de Website.
1.4. Overeenkomst: De overeenkomst tot gebruik van de Dienst.
1.5. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
1.6. Website: de website van TelefonieVergelijken.nl “www.TelefonieVergelijken.nl”
1.7. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.8. Bezoeker: alle bezoekers van de Website

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen TelefonieVergelijken.nl en Opdrachtgever.
2.2. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Opdrachtgever van de Website.
2.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Artikel 3. Communicatie

3.1. De door TelefonieVergelijken.nl ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever het elektronisch aanmeldproces op de Website heeft doorlopen.
4.2. TelefonieVergelijken.nl heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Opdrachtgever te weigeren.

Artikel 5. Omschrijving van de Dienst

5.1. TelefonieVergelijken.nl zal Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Hiertoe zal TelefonieVergelijken.nl aan Opdrachtgever een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken, waarmee het profiel door Opdrachtgever kan worden geconfigureerd en beheerd.
5.2. TelefonieVergelijken.nl heeft het recht de programmatuur van de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal TelefonieVergelijken.nl Opdrachtgever daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Dienst aan meerdere Opdrachtgevers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. TelefonieVergelijken.nl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst.

Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

6.1. Opdrachtgever bepaalt welke informatie op het profiel met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. TelefonieVergelijken.nl heeft geen kennis van deze informatie. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat de door de Gebruiker geplaatste informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart TelefonieVergelijken.nl voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
6.2. Mocht TelefonieVergelijken.nl kennis hebben of tot het besef komen dat de informatie die Gebruiker met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is en Opdrachtgever geen actie heeft ondernomen deze te verwijderen, dan zal TelefonieVergelijken.nl direct handelen om de toegang tot de Dienst te ontzeggen dan wel de Overeenkomst beëindigen. Dit naar oordeel van TelefonieVergelijken.nl . In geen geval zal TelefonieVergelijken.nl aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dat handelen.
6.3. Opdrachtgever moet de door TelefonieVergelijken.nl aan Opdrachtgever verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. TelefonieVergelijken.nl is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Opdrachtgever die zich aanmeldt op het beheersysteem ook daadwerkelijk de Opdrachtgever is. Opdrachtgever dient TelefonieVergelijken.nl op de hoogte te stellen als Opdrachtgever een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. TelefonieVergelijken.nl heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
6.4 Opdrachtgever stelt TelefonieVergelijken.nl steeds onverwijld schriftelijk dan wel elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e-mail en overige gegevens van die in de elektronisch aanmeldingsproces zijn opgegeven.
6.5 Opdrachtgever dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door TelefonieVergelijken.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig Opdrachtgever en beheerder van de Dienst. Ongeoorloofd gebruik van de Dienst bevat onder andere, maar is niet beperkt tot het gebruiken van de Dienst, haar software/hardware en/of medewerkers voor het verspreiden van beschermd materiaal, malware, fishing software of andere software en/of (multi)media content welke inbreuk maakt op rechten van derden.
6.6. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt TelefonieVergelijken.nl zich het recht voor haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zonder dat TelefonieVergelijken.nl tot enige schadevergoeding is gehouden.
6.7. Alle data ingevoerd in webformulieren kan door TelefonieVergelijken.nl permanent of tijdelijk worden bewaard en gebruikt worden voor verdere communicatie naar de verzender van het webformulier. Dit geldt onder andere voor profieldata, offerte aanvragen en contactformulieren.
6.8. Bij inschrijving gaat Opdrachtgever akkoord met het ontvangen van systeemnotificaties van TelefonieVergelijken.nl. Uitschrijven voor systeemberichten is niet mogelijk. Voorbeelden van systeemberichten zijn onder andere, maar niet uitsluitend: uitbreidingen cq. aanpassingen van de Dienst en wijzigingen in gebruikersvoorwaarden .Nieuwsbrieven vallen niet onder systeemberichten.
6.9. Met een bedrijfsvermelding op TelefonieVergelijken.nl gaat Opdrachtgever akkoord dat Bezoekers via de Website geheel vrijblijvend offerte aanvragen en informatieverzoeken bij de Opdrachtgever kunnen indienen.
6.10. Bij gebruik van het formulier tot informatie/offerte aanvraag gaat Bezoeker ermee akkoord dat TelefonieVergelijken.nl de Bezoeker mag benaderen voor communicatie omtrent uitreiking van een gewonnen prijs of omtrent ervaringen/opvolging met betrekking tot de aanvraag bij desbetreffende locatie.
6.11 Op verzoek van Opdrachtgever kunnen medewerkers van TelefonieVergelijken (beeld)materiaal bij het profiel van Opdrachtgever plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen indien Opdrachtgever wegens (technische) omstandigheden niet in staat is zelf de materialen te plaatsen. Bij een dergelijk verzoek van Opdrachtgever zal TelefonieVergelijken handelen in opdracht van Opdrachtgever. Hoewel TelefonieVergelijken content zal screenen blijft Opdrachtgever te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud/wetmatigheid van aangeleverde materialen, zoals ook hierboven omschreven. TelefonieVergelijken.nl voert controle uit op tekstuele inhoud, maar beschikt niet over de mogelijkheid de materialen te controlen op eventuele inbreuk op rechten van derden.

Artikel 7. Onderhoud

7.1. TelefonieVergelijken.nl behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van TelefonieVergelijken.nl. TelefonieVergelijken.nl zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. TelefonieVergelijken.nl zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

Artikel 8. Support

8.1. TelefonieVergelijken.nl zal Opdrachtgever per mail ondersteunen bij het gebruik van de Dienst. Daarnaast kan Opdrachtgever per e-mail een vraag stellen. TelefonieVergelijken.nl zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Artikel 9. Betaling

9.1. Een standaard vermelding op TelefonieVergelijken.nl is volledig gratis en dat zal het ook blijven. Voor exacte informatie hierover, zie ook onze veelgestelde vragen.
9.2. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
9.3. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
9.4. In bovenstaande gevallen heeft TelefonieVergelijken.nl voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van TelefonieVergelijken.nl vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
9.5. Lidmaatschapsvorm 'gesponsorde link' plaatst u boven de reguliere, niet gesponsorde zoekresultaten. Wij kunnen niet garanderen dat u altijd boven andere gesponsorde resultaten zult staan. U stijgt in de zoekresulaten naarmate bezoekers specifieker worden wat zij precies zoeken. In de algehele zoekresultaten staat u bijvoorbeeld op positie #10, terwijl u bij een zoekopracht op een specifieke regio op positie #1 komt te staan. Uw exacte positie is afhankelijk van vele factoren, onder andere aantal backlinks van u naar ons, uw populariteit op TelefonieVergelijken, het bedrag wat u heeft betaald en meer.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst of ter beschikking gestelde programmatuur, van de Dienst, waaronder de Website, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij TelefonieVergelijken.nl of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Dienst of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
10.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen.
10.3. Het is TelefonieVergelijken.nl toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien TelefonieVergelijken.nl door middel van technische bescherming de programmatuur van TelefonieVergelijken.nl heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
10.4. Opdrachtgever blijft auteursrechthebbende van zijn of haar informatie.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. TelefonieVergelijken.nl aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
11.2. De totale aansprakelijkheid van TelefonieVergelijken.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 150 Euro.
11.3. Aansprakelijkheid van TelefonieVergelijken.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (Opdrachtgevers)gegevens en schade door Opdrachtgeversstagnatie, is uitgesloten.
11.4. Buiten de in artikel 11.2 genoemde gevallen rust op TelefonieVergelijken.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 11.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van TelefonieVergelijken.nl .
11.5. De aansprakelijkheid van TelefonieVergelijken.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever TelefonieVergelijken.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en TelefonieVergelijken.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TelefonieVergelijken.nl in staat is adequaat te reageren.
11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 2 (twee) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TelefonieVergelijken.nl meldt.
11.7. Opdrachtgever vrijwaart TelefonieVergelijken.nl voor alle aanspraken van derden.

Artikel 12. Overmacht

12.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, van enig operator of internetservice- of accessprovider, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, Opdrachtgeversstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat TelefonieVergelijken.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van TelefonieVergelijken.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13. Duur en beëindiging

13.1. Een gratis vermelding is voor Opdrachtgever onbeperkt geldig, zolang deze zich aan onderhavige Algemene Voorwaarden houdt.
13.2. De Overeenkomst kan door TelefonieVergelijken.nl te allen tijde tussentijds worden opgezegd.
13.3. De Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang door TelefonieVergelijken.nl worden beëindigd indien Opdrachtgever zich niet aan onderhavige Algemene Voorwaarden houdt.
13.4. In geval van opzegging, zoals bedoeld in het voorgenoemde artikel, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen: - intellectuele eigendomsrechten; - openstaande vorderingen/betalingen; - aansprakelijkheid. Deze zullen blijven bestaan voor zolang als TelefonieVergelijken.nl op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.
13.5. De Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang per email door Opdrachtgever worden opgezegd. Hierop zijn de condities uit artikel 9 van toepassing.
13.6. TelefonieVergelijken stuurt alleen nieuwsbrieven aan de Opdrachtgevers die hebben aangegeven deze te willen ontvangen. Deze instelling kan te allen tijde worden gewijzigd onder profielinstellingen. Systeemupdates, zoals nieuwe of gewijzigde functionaliteiten kunnen niet worden uitgezet. Deze mailings verstuurt TelefonieVergelijken.nl slechts zeer sporadisch.

Artikel 14. Wijzigingen AV

14.1. TelefonieVergelijken.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
14.3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
15.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
15.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten